Szanując prywatność oraz prawa Klientów, Dostawca usług, w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, przetwarza tylko te dane, do których przetwarzania jest uprawniona lub zobowiązana na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Zastosowanie mają tu w szczególności Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. Dane przetwarzane są również na podstawie aktualnych zgód wyrażonych przez Abonentów w szczególności podczas zawierania umowy oraz podczas czynności obsługowych. Odbywa się to tylko i wyłącznie w ściśle ustalonym zakresie danych, okresie i celu. Dane przetwarzane są przez naszych pracowników w systemach informatycznych z zachowaniem najwyższej jakości wymagań określonych w wewnętrznych instrukcjach i procedurach. Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną udostępniane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom. Niezależnie od powyższego użytkownicy usług telekomunikacyjnych, a w szczególności użytkownicy usługi dostępu do Internetu poprzez stosowanie się do niżej wymienionych zasad mogą dodatkowo chronić swoją prywatność oraz dane osobowe podczas korzystania z usług:

  • Korzystając z serwisów wymagających rejestracji i podania Twoich danych, w tym danych osobowych, zawsze zwracaj uwagę na wiarygodność takich serwisów. Sprawdź czy Twoje prawa są odpowiednio chronione w umowie czy regulaminie określającym zasady korzystania z tego serwisu. Podawaj tylko te dane, które związane są ze świadczoną usługą.
  • Publikując swoje dane osobowe oraz inne informacje o sobie w Internecie, w szczególności w serwisach społecznościowych, bądź świadomy, że upublicznienie tych danych, informacji pozbawia Cię skutecznych narzędzi ochrony tych danych. Rób to rozważnie. Twoje dane mogą być wykorzystane w złej wierze przez innych użytkowników Internetu.
  • Używając poczty elektronicznej wybieraj tylko sprawdzonych i wiarygodnych usługodawców, zapewniających tajemnicę korespondencji.
  • Nie pobieraj z Internetu (także poprzez pocztę elektroniczną) i nie uruchamiaj oprogramowania z niepewnego, w szczególności nieznanego źródła. Oprogramowanie takie może zawierać złośliwe oprogramowanie.
  • Używając komunikatorów internetowych i wymieniając prywatne, poufne informacje z rodziną czy znajomymi, zwracaj uwagę czy programy te używają mechanizmów szyfrowania wysyłanych komunikatów.
  • Korzystając z serwisów bankowości elektronicznej zwracaj zawsze uwagę na to, czy wyświetlony w przeglądarce adres URL jest prawidłowy. Sprawdzaj czy logowanie się do takiego serwisu jest realizowane przez bezpieczne połączenie (protokół https).
  • Zabezpieczając swój dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze używaj bezpiecznych i "mocnych" haseł (definicja Mocnego Hasła). Nie zapisuj haseł w plikach umieszczonych w komputerze lub oczywistych miejscach. Nie zdradzaj haseł innym osobom. Usługodawca nigdy, wyłączając proces logowania, nie powinien Cię prosić o podanie takiego hasła (w szczególności w korespondencji elektronicznej). takie działanie może świadczyć o próbie wyłudzania haseł.
  • Wyposaż swój komputer w oprogramowanie antywirusowe i zaporę sieciową (tzw. firewall). Większość ogólnie dostępnego oprogramowania antywirusowego analizuje i zgłasza większość z wymienionych powyżej zagrożeń.